به تعویق افتادن مجدد INTERSCHUTZ

تاریخ INTERSCHUTZ تغییر کرده است.


این رویداد اکنون از 20 تا 25 ژوئن 2022 برگزار می شود.
تصمیم برای برنامه ریزی مجدد نمایشگاه تجارت جهانی آتش، نجات، حفاظت و امنیت پس از یک فرآیند دقیق، با مشورت و بحث فشرده با اعضای اصلی این بازار گرفته شد.

در شرایط امروزه که COVID 19 بسیاری از نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری دیگر را تحت تأثیر قرار داده است، این حرکت توسط آخرین تحولات در وضعیت جهانی این بیماری همه گیر انجام شد.